Geen producten (0)

Artikel 1:

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke ver- koop, levering en /of verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2:

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerstgebonden nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard. Elke offerte is geba- seerd op de per offerte datum geldende prijzen, standaard lonen en daar- mee verband houdende sociale lasten en op eventueel van belang zijnde wetsbepalingen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan be- houden wij ons het recht voor het prijsverschil aan de cliënt door te bere- kenen resp. onze leveringsconditie aan te passen. Indien de verkoopprijzen zijn gebaseerd op de verhouding van de Nederlandse valuta ten opzichte van de valuta van het land van herkomst der goederen en indien de prijzen na de offerte doch voor de levering een wijziging onderaan, behouden wij ons het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan onze cliënt door te berekenen. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk opgegeven levertijd- of montagetijd te handhaven kan hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn of montageter- mijn zijn wij nimmer jegens onze cliënten tot vergoeding van daardoor ont- stane schade verplicht. Gegevens in drukwerken die door ons zijn ver- strek, kunnen zonder voorafgaand bericht door ons gewijzigd worden. Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen excl. O.B.

Artikel 3:

Alle verkopen geschieden a contant en zonder enige korting, tenzij anders overeengekomen. In afwijking van hetgeen betreffende beta- ling mocht zijn overeengekomen, hebben wij altijd het recht betaling te vorderen van reeds geleverde producten en andere zaken, alvorens verder te leveren, alsmede om vooruitbetaling te verlangen. Indien een beta- lingstermijn is overeengekomen, is de koper door het enkele verloop daar- van in gebreke; zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Schuld- vergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is behalve de te betalen hoofdsom van rechtswege verschuldigd een vertragingsrente van 1,5% rente per maand. Indien onze cliënt, na sommatie met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedraagt tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,00 euro.

Artikel 4:

De goederen blijven na feitelijke levering aan de afnemer resp. aan het door hem opgegeven adres, ons eigendom, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald. Zodra het gekochte onze magazijnen heeft verlaten is het voor rekening en risico van de cliënt, ook al wordt door ABC Display, ten behoeve van de cliënt geheel of gedeeltelijk in het transport voorzien.

Artikel 5:

Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om of de termijn van de aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in een der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: elke niet van onze enkele wil afhankelijke omstandigheid, die nakomen van de overeenkomst tijdelijk of blijvend ver- hindert. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer het recht ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen, noch ook om zijnerzijds enige verplichting of schadevergoeding uit de over- eenkomst voortvloeiende niet na te komen.

Artikel 6:

Reclames t.a.v. aantallen of hoedanigheden van goederen die- nen binnen twee werkdagen na ontvangst van de goederen per aangete- kend schrijven ter onze kennis te worden gesteld op straffe van het verval van iedere aanspraak. reclames ten aanzien van gedeclareerde bedragen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter onze kennis te worden gesteld op straffe van verval van iedere aanspraak. Wanneer enige reclame gegrond wordt bevonden gaan onze verplichtin- gen niet verder dan het opnieuw leveren van de goederen of het crediteren van koper voor de minderwaarde tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 7:

Wij zijn behoudens in geval van grove schuld op generlei wijze aansprakelijk jegens cliënt en / of derden voor gebreken aan ver-kochte of gemonteerde goederen of onjuiste uitvoering van montage-opdrachten. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische scha- de, schade aan leven of eigendommen en der-gelijke door welke oorzaak dan ook, bij cliënt en / of derden ontstaan door de verkochte goederen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport ook al betreft het goederen van onze opdrachtgever of derden. Goederen kunnen tijdens het transport verzekerd worden op verzoek van cliënt en voor zijn rekening. Afspraken of overeenkomsten met onderge- schikte leden van ons personeel die geen vertegenwoordigersbevoegd- heid hebben binden ons niet, voor zover een en ander niet schriftelijk door ons is bevestigd. Onze opdrachtgever dient ons in verband met de voor- gaande leden van dit artikel te vrijwaren wegensaanspraken van derden. Artikel 8: Tekeningen kunnen na ontvangst van schriftelijke opdracht van cliënt op verzoek van cliënt ter beschikking worden gesteld zulks onver- minderd onze auteursrechten. De door ons uitgebrachte aanbiedingen, alsmede eventuele verstrekte tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven ons eigendom, ook al zijn daar kosten voor in rekening gebracht. Artikel 9: Door onze technici kan service verleend worden bij het in be- drijf stellen van onze presentatie-systemen indien zulks wordt verlangd en wel op basis van uitvoering van regie. Servicekosten zijn niet inbegre- pen, tenzij aangeboden in onze offerte.

Artikel 10:

Annulering van een order door onze cliënten wordt behou-dens hetgeen hierna gestelde alleen geaccepteerd indien de opdracht-gever de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden voldoet, ook al zijn deze werkzaamheden van voorbereidende aard, en de opdrachtgever voorts bij wijze van vooraf bepaalde ( overige ) schadevergoeding vergoedt 25% van het op door ons te leveren goederen betrekking hebbende ge- deelte van het orderbedrag. Orders voor niet standaard of speciaal op maat geleverde goederen kunnen nimmer worden geannuleerd.

Artikel 11:

Montage en verhuur geschieden onder deze voorwaarden, tenzij anders overeengekomen. Het in deze voorwaarden bepaalde geldt alleen voor zoveel mogelijk analogie.

Artikel 12:

Eventuele inkoopvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voorzover de gelding daarvan uitdrukkelijk door ons is geaccepteerd.

Artikel 13:

De van ons betrokken goederen mogen niet bedrijfsmatig naar het buitenland worden uitgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14:

Zowel voor wat betreft gesloten overeenkomsten als voor wat betreft de uitvoering daarvan, zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen.